Family Matters

Rok 584

Rok 584

Atak sił nieludzi na earlstwo Sterichu. Giganty, ogry i orki pod dowództwem Króla-Giganta Galmorra zaatakowały z otaczających gór niszcząc wszystko po drodze. Król Keolandii Skotti nie decyduje się na przysłanie zbrojnej pomocy swemu earlstwu. Ludzie masowo uciekają do Keolandii. Markiz Sterichu Querchard uzyskuje schronienie we Flenn. Barona Aleksandra Czarne Ostrze uznano za poległego w boju, a Twardy Ząb za zdobyty. Jego uciekłe dzieci wraz z matką wyruszyły do Greyhawk, do brata Aleksandra Tobiasa.

View
Rok 585

Rok 585

Podniesienie Quercharda do rangi markiza przez Króla Keolandii Skottiego i ogłoszenie krucjaty przeciw gigantom. Pierwsze wojska Keolandii wkraczają na Sterich. Uwolnienie zniszczonego miasta Fitela z rąk nieludzi.

View
Rok 586

Rok 586

Dalszy ciąg kampanii wojennej, zdobycie zimą Istivin. Nieludzkie siły zdają się ustępować oraz jest ich o wiele mniej niż twierdzili mieszkańcy Sterichu. Prawie nigdzie nie widać gigantów.

View
Rok 587

Rok 587

Odzyskanie Sterichu i oczyszczanie go z nieludzkich niedobitek. Aleksander okazuje się być żywy i dalej broniący Twardego Zębu. Początek powrotu mieszkańców na swe ziemie. Pierwsze szaleństwa w Istivin.

View
Rok 588

Rok 588

Oficjalne zakończenie wojen z nieludźmi. Uzyskanie finansowej pomocy na odbudowę z keolandzkiego skarbca. Powrót rodziny Aleksandra. W Istivin nasilają się zabójstwa i zaczynają znikać ludzie.

View
Rok 589

Rok 589

Odbudowywanie Sterichu i powroty arystokracji. Pojawiają się problemy własnościowe i tytułowe. Sterich zaczyna pogrążać się w wewnętrznej walce szlachciców o rozstrzyganie kto jest kim i co do kogo należy. Próba zamachu stanu przez pierworodnego Quercharda, zakończona ścięciem syna. Aleksander wysyła swe dzieci z powrotem do Greyhawku w obawie o próby ich porwania lub zabójstwa.

View
Rok 590

Rok 590

Zniknięcie Quercharda z tronu. Władzę obejmuje jego żona, Resbin. Markiza wydaje dekrety przeznaczenia części wydobywanych metali do Keolandii w ramach spłaty długu na odbudowę. Wydaje dekret o Arystokratycznej Krwi, dzięki któremu rozstrzyga kwestie rodowodu i ziemi między szlachcicami – właściwemu je przyznając, niewłaściwego wieszając jako oszusta. Narastają plotki jakoby wieszani byli nieprzychylni markizie, a nagradzani wkupujący się w jej łaski. W Istivin narasta coraz bardziej przestępczość, ludzie znikają po nocach. Markiza nie wychodzi ze swego pałacu i z dala wydaje swe dekrety zaostrzające prawo – które niestety nie poprawiają sytuacji.

View
Rok 519

Rok 591

Powrót Quercharda z uwięzienia przez jego własną żonę, a następnie odzyskanie tronu i zniknięcie Resbin. Cofnięcie wszystkich dekretów markizy. Istivin wydaje się być uspokojone.

View
Rok 592

Rok 592

Wojna domowa pomiędzy siłami Quercharda a sprzymierzeńcami byłej markizy, z powodu pretensji do szlachectwa oraz otrzymania tytułów za pomoc podczas wojny z gigantami.

View
Rok 593

Rok 593

Utrata lasu Oyt na rzecz Geoffu pod patronatem Marchii Gran, gdy wojska Sterichu są zajęte same sobą.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.