Family Matters

Rok 648

Daredale zostaje “sprzedane” Carin. Marguaret będąca niepłodną, decyduje się oddać Daredale w ręce najlepszego kupca, aby dbał o domenę. Sama usuwa się w cień, niezdolna już do dalszego rządzenia.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.