Family Matters

Rok 639

Marchia Gran, dawny sojusznik, zrywa dyplomatyczne stosunki ze Sterichem, uznając go za kraj zbyt niebezpieczny do jakiegokolwiek handlu.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.