Family Matters

Rok 625

Zilchus staje się główną religią w Sterichu, a Trzy Relikiwe Bernarda rezydują w Tersten. Domena prężnie się rozwija i próbuje stworzyć szlaki handlowe z Marchią Gran i Keolandią.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.