Family Matters

Rok 590

Zniknięcie Quercharda z tronu. Władzę obejmuje jego żona, Resbin. Markiza wydaje dekrety przeznaczenia części wydobywanych metali do Keolandii w ramach spłaty długu na odbudowę. Wydaje dekret o Arystokratycznej Krwi, dzięki któremu rozstrzyga kwestie rodowodu i ziemi między szlachcicami – właściwemu je przyznając, niewłaściwego wieszając jako oszusta. Narastają plotki jakoby wieszani byli nieprzychylni markizie, a nagradzani wkupujący się w jej łaski. W Istivin narasta coraz bardziej przestępczość, ludzie znikają po nocach. Markiza nie wychodzi ze swego pałacu i z dala wydaje swe dekrety zaostrzające prawo – które niestety nie poprawiają sytuacji.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.